"FR Accountancy zorgt dat er
achteraf geen verrassingen zijn"

Nieuws

 • 15-02-2019 // Maatschap met hoogbejaarde moeder fiscaal acceptabel?

  Moeder verpacht van 1976 tot 2010 landerijen en bedrijfsgebouwen aan één van haar kinderen. In 2010 – moeder is dan 92 jaar - gaan de drie kinderen met moeder een maatschap aan. Daarin exploiteren ze het akkerbouwbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico. De landerijen en gebouwen van moeder worden zo ondernemingsvermogen in plaats van beleggingsvermogen. De Belastingdienst stelt dat sprake is van een schijnhandeling.

  Volgens de Belastingdienst mist de oprichting van de maatschap elke realiteit. Het vermogen van moeder blijft daarom beleggingsvermogen. Moeder heeft eerst ruim drie decennia aan vermogensbeheer gedaan. Daarom vindt de Belastingdienst het hoogst opmerkelijk dat zij op 92-jarige leeftijd tot een maatschap toetreedt. Bovendien is volgens de Belastingdienst bij de oprichting van de maatschap al duidelijk dat deze kortstondig zal bestaan; alle maten, en eiseres in het bijzonder, zijn immers op leeftijd. De maatschap zou daarom zijn opgericht uitsluitend om gebruik te maken van de fiscale faciliteiten rond bedrijfopvolging.

  De rechter stelt de Belastingdienst in het ongelijk. Vast staat dat er een juridisch rechtsgeldige maatschapsovereenkomst is gesloten. Partijen hebben dit zo gewild en vastgelegd, met alle daaraan verbonden risico’s, rechten en verplichtingen voor de maten. Het fiscale ondernemerschap dat hieruit voortvloeit, leidt tot de mogelijkheid om van fiscale faciliteiten rond bedrijfopvolging gebruik te maken.

  Tip: Inbreng van beleggingsvermogen in een maatschap die dat vermogen daadwerkelijk gebruikt om een fiscale onderneming te drijven, leidt tot fiscaal ondernemerschap. Daarmee komen fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging binnen bereik. Laat u vooraf goed adviseren.

 • 15-02-2019 // Zwangere sollicitante afgewezen: schadevergoeding

  Een vrouw werkt via een uitzendbureau bij een werkgever. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt ze een positief getuigschrift. Daarom stuurt ze een open sollicitatie naar deze werkgever. Ze wordt uitgenodigd voor twee sollicitatiegesprekken. In het tweede gesprek zegt ze dat ze zwanger is. Dan gaat het mis.

  Ze informeert telefonisch bij de teamleider, met wie ze de gesprekken heeft gevoerd, of ze de baan krijgt. Dit gesprek neemt ze op. De teamleider laat weten dat een zwangerschap in de regel vier maanden kost en dat eerst inwerken in een nieuwe functie dan niet zo zinvol is. Daarom wordt ze nu afgewezen. Ze krijgt het advies om na de bevalling weer contact op te nemen.

  De vrouw eist schadevergoeding op basis van verboden onderscheid op grond van geslacht.

  Volgens de kantonrechter is, gezien de geluidsopname, inderdaad sprake van onrechtmatig handelen dat leidt tot de verplichting om de geleden schade te vergoeden. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot een totale schadevergoeding van ruim € 40.000.

  Overigens blijkt uit de uitspraak dat de teamleider voorafgaande aan het bewuste telefoongesprek intern had geïnformeerd naar het functioneren van de vrouw in de uitzendbaan. Een collega gaf toen aan dat haar uitzendbaan was gestopt omdat ze onvoldoende functioneerde. Er was dus een valide andere reden om de vrouw voor de nieuwe functie af te wijzen. Een dure misser.

  Tip: Een kandidaat afwijzen omdat zij zwanger is, is niet toegestaan en kan leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen.

 • 15-02-2019 // Schuld chirurg aan eigen BV te hoog: belaste uitdeling

  Een chirurg heeft twee schulden aan zijn BV. Een schuld in verband met de financiering van zijn woning van € 225.000 en een rekening courantschuld van € 578.000. Hij heeft een huis met een WOZ-waarde van € 892.000 met een hypothecaire lening aan de bank van € 850.000. De Belastingdienst legt een aanslag op van € 803.000 plus € 100.000 boete wegens uitdeling van winst.

  De chirurg gaat naar de rechter. Die begint met een hoofdregel.  Indien een vennootschap aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze lening worden aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft dan immers het vermogen van de vennootschap definitief verlaten.

   

  De Belastingdienst moet aannemelijk maken dat de schuld van de chirurg aan de BV niet zal worden afgelost, en dat partijen zich ervan bewust waren of hadden moeten zijn dat de chirurg door deze vermogensverschuiving werd bevoordeeld. Als dat lukt, dan is sprake van een bij de chirurg in box 2 belaste uitdeling. En het lukt.

  Volgens de rechtbank zijn de voorwaarden van de lening, zoals het kredietplafond, de hoogte van de rente, het aflossingsschema en de zekerheden niet schriftelijk vastgelegd of mondeling overeengekomen. Het saldo van de rekening-courant is in latere jaren nog gestegen tot bijna € 3.000.000. De chirurg kon daarvoor geen reële zekerheden bieden. Op de woning rustte immers al een hypotheek van € 850.000. Ook bood de financiële positie van de chirurg geen ruimte voor het jaarlijks betalen van rente en aflossing. Daarmee is de zaak rond, de uitdeling blijft in stand.

  De rechter laat ook de boete in stand, althans bijna. De boete wordt verminderd tot € 95.000 omdat de termijn tussen de aankondiging en de rechterlijke uitspraak vrij lang was.

  Let op: Geld opnemen van uw BV kan, zoals ook weer uit deze uitspraak blijkt, niet zomaar. U moet de schuld met de overeengekomen rente daadwerkelijk kunnen aflossen. Kan de belastingdienst het tegendeel aannemelijk maken, dan kunt u aanslagen met boete opgelegd krijgen.

 • 15-02-2019 // Verruiming werkkostenregeling voor MKB

  Met ingang van 2020 wordt de werkkostenregeling voor MKB-bedrijven verruimd. Zo heeft het kabinet besloten op een voorstel van staatssecretaris Snel. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan twee bestaande knelpunten. Met de verruiming is ruim 100 miljoen euro gemoeid. Wat gaat er veranderen?

  Vrije ruimte ruimer

  Werkgevers mogen nu tot 1,2 procent van de loonsom van alle werknemers onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte. In 2020 wordt de vrije ruimte 1,7% over een loonsom tot € 400.000. Bij een loonsom van exact € 400.000 is dat dus een verruiming van € 2.000. Is de totale loonsom hoger, dan blijft de vrije ruimte over dit gedeelte 1,2%.

  Vergoeding VOG vrijgesteld

  Veel werkgevers vergoeden de kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag die de werknemer in verband met de functie aanvraagt. Deze vergoeding gaat nu ten koste van de vrije ruimte. Met ingang van 2020 is deze vergoeding vrijgesteld.

  Let op: Deze verruiming van de werkkostenregeling gaat pas in 2020 in.

 • 01-02-2019 // Aftrek BTW woon-werkpand

  Man en vrouw kopen een perceel grond in onverdeelde eigendom. Daarop laten ze een huis bouwen, dat ze gezamenlijk betalen en gaan bewonen. Het huis zal voor 7% worden gebruikt door het bedrijf van de man. Het bedrijf trekt de € 60.000 BTW in de bouwkosten volledig af. Na een boekenonderzoek schrapt de Belastingdienst 50% van de aftrek. Waarom?

  Man en vrouw zijn met elkaar getrouwd op huwelijkse voorwaarden, buiten gemeenschap van goederen. De huwelijkse voorwaarden voorzien niet in gemeenschappelijk eigendom van onroerend goed. De bouwkosten van de woning, waarvan zij ieder voor de helft eigenaar zijn, hebben ze samen betaald. Zij zijn als mede-eigenaren van het perceel grond, ieder voor de helft de verkrijger van de daarop gebouwde woning. Ze hebben de bouwkosten gemaakt volgens de civielrechtelijke eigendomsverhouding (50/50). Dit brengt met zich dat het bedrijf van de man (maximaal) de helft van de BTW over de bouwkosten in aftrek kan brengen.

  Tip: Ondernemers trouwen vaak op huwelijkse voorwaarden, buiten gemeenschap van goederen. Als de partners samen grond kopen en een woon-werkpand laten bouwen dat ze ook samen betalen, en  het bedrijf is van slechts een partner, dan is de maximale BTW-aftrek over de bouwkosten beperkt. Laat u tijdig adviseren over mogelijke oplossingen.